Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stężycy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.spstezyca.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

1. Niektóre zdjęcia z uroczystości lub wydarzeń nie posiadają opisów.

2. Niektóre z zamieszczonych plików, to graficzne pliki PDF.

3. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

4. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany czcionki.

5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

6. W niektórych informacjach, został zastosowany niewłaściwy kontrast czcionki.

7. W niektórych załącznikach zamieszczone są skany dokumentów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marek Błachnio, adres poczty elektronicznej zsstezyca@onet.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 818663150. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły znajduje się przy ulicy Królewskiej 2a i jest on dwukondygnacyjny. Główne wejście do budynku, znajdujące się od ulicy Królewskiej jest usytuowane bezpośrednio od strony parkingu, jaki znajduje się przed szkołą. Wejście to, jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Aby dostać się do budynku, należy pokonać chodnik, następnie schody oraz drzwi wejściowe - otwierane ręcznie. Dla osób niepełnosprawnych istnieje możliwość skorzystania z podjazdu-pochylni, który prowadzi również do głównego wejścia do szkoły. Gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet psychologa, pegagoga, logopedy znajduje się na parterze budynku. W budynku wewnątrz, znajdują się dwie platformy-dźwigi dla osób niepełnosprawnych, celem pokonania klatki schodowej. Pokonując tą przewiązkę budynku, można dostać się na piętro szkoły. Zarówno na parterze, jak i na piętrze mieszczą sie toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny